SSOOR

Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán  

Slovenská spoločnosť pre ošetrovanie otvorených rán (SSOOR) je občianske združenie, registrované MV SR, dňa 12.02.2008 pod č. VVS/1-900/90-31404. Je členom Európskej asociácie manažmentu rán (European Wound Management Association - EWMA), Medzinárodného klubu pre kompresiu (International Compression Club - ICC) a Asociácie pre ochranu práv pacientov (AOPP) .

 

Ciele a vízie spoločnosti

Kardinálnym cieľom spoločnosti je znížiť počet pacientov s chronicky otvorenými ranami a zefektívniť ich liečbu v záujme udržania kvality života pacienta. Spoločnosť má perspektívne vízie v smerovaní pomoci. Komplexná starostlivosť na báze multidisciplinárnej spolupráce zahŕňa prevenciu vzniku chronických/nehojacich rán, detekciu rán v skorých štádiách ich vzniku, terapiu chronických rán, ošetrovanie rán do úplného vyliečenia, celkovú rekonvalescenciu, rehabilitáciu, prevenciu opätovného vzniku chronickej rany, a poradenstvo v oblasti ošetrovania nehojacich rán.

Ciele plánujeme a chceme dosahovať na úrovni multiodborovej kooperácie, v súčinnosti s odborníkmi z mnohých oblastí, s občianskymi združeniami a pacientskymi organizáciami, univerzitami a zdravotníckymi školami, zdravotníckymi zariadeniami a inými subjektami. Spoločnosť v budúcnosti plánuje participovať na a realizovať odborné semináre, prednášky, konferencie, participovať na tvorbe výučbových materiálov, štandardných postupov a klinických odporúčaní, participovať na koordinácii vzdelávania a certifikácii v oblasti manažmentu rán v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom školstva SR.

„Snahou SSOOR je, aby aj Slovensko napredovalo so svetovým trendom, aby sa naše predsavzatie - obdobie rokov 2011 - 2050, historický medzník v hojení rán, naplnilo - veríme, že aj skôr." (Košková, 2012).

EWMA
EPUAP
ICC
AOPP