Ciele SSOOR

Spolupracovať so sestrami/lekármi/odborníkmi/firmami v teréne, ktorí sa venujú manažmentu chronických/nehojacich sa rán, s odborníkmi z príbuzných odborov

 • Spolupracovať s pacientmi/klientmi s chronickými/nehojacimi sa ranami, a s ich príbuznými

 • Presadiť implementáciu sestry s pokročilou praxou v oblasti manažmentu rán v oblasti vzdelávania a praxe

 • Podporiť licencovanie sestier v rámci samostatnej praxe v kontexte zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných legislatívnych predpisov súvisiacich s manažmentom chronických/nehojacich sa rán

 • Uskutočniť zber dát a celonárodné údaje v súvislosti s manažmentom chronických/nehojacich sa rán (záujem o štúdium, úroveň vedomostí a skúseností sestier/lekárov v oblasti manažmentu rán, prevalencia, incidencia, prevencia, liečba, postupy liečby a prevencie a pod.), zistiť záujem a usilovať sa o vznik ambulancií/centier v rámci ošetrovania chronických/nehojacich sa rán

 • Zaktivizovať Výskumné centrum pre ošetrovateľstvo s podorganizačnou jednotkou venujúcou sa problematike manažmentu chronických/nehojacich sa rán

 • Kooperovať na multiodborovej a transdisciplinárnej úrovni:

  • Podporovať návrh na certifikačné štúdium, návrh na špecializačné štúdium zamerané na manažment chronických/nehojacich sa rán- návrh na MŠVVŠ SR, spolupráca s MŠVVŠ SR

  • Navrhovať na štandardné diagnostické a terapeutické postupy, odporúčania – návrh na MZ SR, spolupráca s MZ SR

  • Aktívne členstvo a spolupráca s European Wound Management Association (EWMA)

  • Aktívne členstvo a spolupráca s International Compression Club (ICC)

  • Aktívne členstvo a spolupráca s European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP)

  • Aktívne členstvo a spolupráca s Asociáciou na ochranu práv pacienta (AOPP)

  • a inými organizáciami a združeniami

 • Edukovať pacientov, rodinných príslušníkov v spolupráci s firmami, prednášková činnosť a workshopy

 • Organizovať odborné konferencie a workshopy v oblasti manažmentu rán (účasť i organizácia podujatí)