Výhody členstva v SSOOR

 

Členmi spoločnosti sú najmä sestry, lekári, iní zdravotnícky pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia a vedecko- výskumní pracovníci, zástupcovia farmaceutických spoločností, ktorých spoločným záujmom je liečenie rán. Členom spoločnosti sa môže stať každý, kto chce podporiť naše ciele a ideu redukcie chronických rán na Slovensku a zapojiť sa do činností. 

SSOOR plne podporuje a aktívne participuje na plánovaní postgraduálneho certifikovaného vzdelávania na Slovensku. Člen má možnosť pripomienkovať a aktívne sa podieľať na príprave materiálov v súvislosti s postgraduálnym vzdelávaním.

SSOOR plne podporuje a aktívne participuje pri príprave legislatívy, štandardov a klinických odporúčaní v kontexte manažmentu rán v súvislosti s kompetenciami odborníkov, podporou nelicencovaných i licencovaných odborníkov pôsobiacich v inštitucionalizovanej a komunitnej oblasti, so vzdelávaním v oblasti manažmentu rán. Člen má možnosť pripomienkovať a aktívne sa podieľať na príprave legislatívnych materiálov, štandardov a klinických odporúčaní.

SSSOR je v súčasnosti aktívnym členom EWMA (European Wound Management Association), ktorá zastrešuje spoluprácu združení, spoločností, organizácií a firiem zameriavajúcich svoju činnosť na manažment rán v kontexte multiodborovej spolupráce nielen v Európe, ale aj na medzinárodnej úrovni. Taktiež je aktívnym členom AOPP (Asociácie ochrany práv pacientov), ktorá združuje pacientske organizácie na Slovensku. Benefitom je možnosť aktívneho angažovania sa, participácie, získavania kontaktov, najnovších informácií, a vzdelávania sa v oblasti manažmentu rán. Výhodou je bezplatná účasť na vybraných konferenciách s pridelením kreditov za aktívnu a pasívnu účasť.

SSOOR aktívne podporuje multiodborovú kooperáciu, pričom pacient a jeho rodina sú centrom pozornosti. Hlas pacienta je pre nás najpodstatnejší. Členstvo pacientov s chronickými ranami a ich rodín/opatrovateľov je preto žiadúce. Výhodou je možnosť zapojiť sa do aktivít SSOOR, získať kontakty na odborníkov a spolupracovať s odborníkmi v oblasti manažmentu rán.

 

 

Podmienky členstva v SSOOR

 

Členom spoločnosti  SSOOR môžu byť fyzické osoby - zdravotnícki a iní odborní pracovníci a občania SR i mimo SR, ktorí sa písomne prihlásia a budú akceptovaní za člena uznesením orgánu spoločnosti - Výkonným výborom k tomu splnomocneným.

Práva členov spoločnosti:

 • zúčastňovať sa na snemoch spoločnosti a to členovia činní s hlasom rozhodujúcim, členovia podporujúci s hlasom poradným; kľúč k počtu účastníkov jednotlivých snemov určí Výkonný výbor SSOOR,

 • predkladať návrhy, pripomienkovať činnosť orgánov,

 • činní členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov spoločnosti,

 • podieľať sa na činnosti spoločnosti podľa svojej odbornosti a záujmov,

 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov SSOOR.

Povinnosti členov spoločnosti:

 • podporovať činnosť spoločnosti morálne, propagačne, finančne, prípadne darmi podľa svojich možností,

 • všetci členovia spoločnosti sú povinní platiť príspevok formou vkladu v prospech bankového účtu spoločnosti 10 Eur ročne vždy ku dňu 31.1. v kalendárnom roku.

 • dodržiavať stanovy SSOOR,

 • zachovávať mlčanlivosť a diskrétnosť vo vzťahu k SSOOR,

 • plniť uznesenia orgánov SSOOR,

 • poskytovať základné údaje do systému SSOOR,

 • aktívne sa zapájať do činnosti a spolupracovať pri plnení cieľov a spoločných programov SSOOR.

Zánik členstva

Členstvo v SSOOR zaniká:

 1. vystúpením (členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia),

 2. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena (o vyškrtnutí člena rozhoduje Výkonný výbor),

 3. vylúčením(ak člen opakovane a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti alebo z iných závažných dôvodov; o vylúčení rozhoduje Výkonný výbor; proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie Snemu),

 4. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

 5. zánikom združenia.